1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате уебсайта на ШЕФ И ГАСТРО ООД (наричано по-долу само „ШЕФ И ГАСТРО“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ШЕФ И ГАСТРО, с който получавате правото да използвате услугите на уебсайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на уебсайта и ШЕФ И ГАСТРО. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте уебсайта на ШЕФ И ГАСТРО.

 

  1. ОСНОВНИЯ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на ШЕФ И ГАСТРО

„УСЛУГА/и“ на уебсайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси/данни на уебсайта;

– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на уебсайта, онлайн пазаруване, както и за участие в мрежата потребители на уебсайта на ШЕФ И ГАСТРО;

– получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на уебсайта.

„КУПУВАЧ“ е всяко лице, което извършва покупка на стока и/или услуга от уебсайта.

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което ШЕФ И ГАСТРО се намира в договорни отношения и от името на което ШЕФ И ГАСТРО има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на уебсайта, които са дали съгласието си за това.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

 

  1. ДОСТЪП И РЕГИСТРАЦИЯ

Извън случаите, продуктите и услугите, за които се изисква плащане, потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп, до секциите от уебсайта, изискващи регистрация, след като създат свой индивидуален потребителски профил.

В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.

ШЕФ И ГАСТРО си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

ШЕФ И ГАСТРО си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на уебсайта.

Достъпът до услугите в уебсайта не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост.

С приемането на опцията за получаване на рекламни съобщения, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, изпратени от ШЕФ И ГАСТРО до регистрирания от потребителя имейл адрес и телефон, няма да се считат за „непоискани търговски съобщения“ по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

 

  1. ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

4.1. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

Достъпът до уебсайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки ПОТРЕБИТЕЛ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва с ШЕФ И ГАСТРО на посочените адреси в раздел „контакти” на уебсайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от уебсайта или игнорирани.

Комуникацията с ШЕФ И ГАСТРО може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на сайта/приложението адреси в раздел „Контакт”.

ШЕФ И ГАСТРО може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на уебсайта, за определен период от време.

Всички стоки и услуги, включително тези в промоция и/или намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта при спазване на изискванията за предоставяне на информация относно наличността на стоката или услугата

Всички цени на стоките и/или услугите на уебсайта са крайни, обявени са в български лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси, както и цената на всички стоки и услуги, които следва да бъдат заплатени допълнително от потребителя, в случаите, когато те задължително трябва да бъдат продадени или извършени от ШЕФ И ГАСТРО, в качеството му на търговец. В обявената цена не се включва цена за обработване и доставка, които, в случаите, когато се дължат, се изчисляват допълнително при извършване на поръчката на уебсайта. В случаите, когато продажната цена на стоката или услугата е съставена от отделни елементи със съответни продажни цени, ШЕФ И ГАСТРО изписва сбора от продажните цени ясно и точно, като крайна цена.

В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, ШЕФ И ГАСТРО не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

Всички изображения, поместени на уебсайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в уебсайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. ШЕФ И ГАСТРО няма да носи отговорност за такива несъответствия.

 

4.2. ДОГОВОР. ГАРАНЦИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява желанието си да поръча и купи стока и/или услуга през уебсайта, като направи поръчка по електронен път.

ШЕФ И ГАСТРО ще изпрати уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ за регистриране на поръчката в системата му, което НЕ ПОДЛЕЖИ на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.

ШЕФ И ГАСТРО има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ШЕФ И ГАСТРО уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез имейл. При това положение единствената отговорност на ШЕФ И ГАСТРО е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

Договорът за покупко-продажба от разстояние между ШЕФ И ГАСТРО и КУПУВАЧА  се смята за сключен към момента на получаването на уведомлението от страна на КУПУВАЧА на електронната му поща, че стоката от поръчката е готова за изпращане или услугата може да бъде предоставена.

Всички представени на уебсайта стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

4.3. ДОСТАВКА

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на КУПУВАЧА, удостоверяващ приемо-предаването. Срокът за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки е 7 /седем/ дни от потвърждаване на поръчката. ШЕФ И ГАСТРО не носи отговорност за забавяне на доставката, когато стоката е собственост на Партньор, когато забавянето е по вина на спедиторска фирма, както и ако забавянето се дължи на обективни форсмажорни причини и обстоятелства, които възпрепятстват реално изпълнение.

 

4.4. ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

При получаването на стоката КУПУВАЧЪТ е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като КУПУВАЧЪТ губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби:

ШЕФ И ГАСТРО ООД

Гр. София, Столична община – район „Витоша“, кв. Симеоново, ул, „Симеоновско шосе“ № 173, П.К. 1434

E-mail: [email protected]

 

4.5. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

На основание чл. 50 от ЗЗП ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, приеме последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е представил на ШЕФ И ГАСТРО стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ШЕФ И ГАСТРО не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на ШЕФ И ГАСТРО за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на ШЕФ И ГАСТРО рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

  1. ОТГОВОРНОСТ

ШЕФ И ГАСТРО прави всичко възможно за да поддържа на уебсайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ШЕФ И ГАСТРО не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този уебсайта. Цялата информация на уебсайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. ШЕФ И ГАСТРО полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност.

ШЕФ И ГАСТРО не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този уебсайт.

Уебсайтът може да съдържа линкове към други сайтове. ШЕФ И ГАСТРО не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност).

ШЕФ И ГАСТРО има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на уебсайта.

 

  1. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на  уебсайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Потребителите имат право да публикуват материали на уебсайта на ШЕФ И ГАСТРО само след предварителна регистрация. Сайта и рубриките в него, в които потребителите могат да публикуват материали, се определят от ШЕФ И ГАСТРО.

Материалите могат да бъдат публикувани на уебсайта на ШЕФ И ГАСТРО по всяко време на денонощието, като визуализирането на материалите ще става само след одобрение от модератор от ШЕФ И ГАСТРО. Коментари и оценки на публикувано съдържание могат да се появят без одобрение на модератор, но ШЕФ И ГАСТРО си запазва правото да премахва съдържание, което нарушава Общите условия.

С натискането на бутона „Изпращане” потребителят се съгласява и отстъпва на ШЕФ И ГАСТРО всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху публикуваните материали, както и изключителното право ШЕФ И ГАСТРО да използва материалите и/или части от тях неограничен брой пъти по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), на територията на целия свят и за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП.

Използването включва, без изброяването да е изчерпателно: възпроизвеждане, разпространение, публикуване (предлагане на достъп и/или излъчване) в интернет, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства и технологии, начини, устройства или форми на разпространение на цифрово съдържание, съществуващи в момента или създадени, разработени или възникнали впоследствие, като част от уебсайта, собственост на ШЕФ И ГАСТРО или на свързани с ШЕФ И ГАСТРО лица по смисъла на Търговския закон; публично показване или публично изпълнение; звукозаписване и видеозаписване; възпроизвеждане на записите върху звуконосители и видеоносители и тяхното разпространение; преработване, адаптиране, синхронизиране, съкращаване, дублиране, субтитриране, превод; приспособяване и внасяне на всякакъв вид промени в предоставения материал; използване на материала и записите от него и части от тях за създаване на нов, производен материал; използване за рекламни и промоционални цели, включително чрез извършване на промени в съдържанието и картината посредством намаляване и сбиване, прекъсване, интегриране в картината на видео съдържание, картинки, продукти, марки, анимирани изображения, текст, звук, както и чрез други рекламни техники, внос и износ на екземпляри от записите на материала, както и да преотстъпва правата за използване на трети лица, възмездно или безвъзмездно.

Потребителят се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на правата не му се дължи възнаграждение.

С натискане на бутона „Изпращане”, потребителят декларира и гарантира, че: 1. е единствен автор на предоставения от него материал или е получил от всички правоносители върху материала съгласие за публикуване на материала на сайтовете съгласно настоящите Общи условия, като ги е уведомил и е получил тяхното съгласие за отстъпване в полза на ШЕФ И ГАСТРО на правата. Потребителят се задължава да посочва на ШЕФ И ГАСТРО автора на материалите и носителите на авторски и сродни права върху обекти, включени в материалите; 2. съдържанието на материала не нарушава настоящите Общи условия, действащото законодателство или права и интереси на трети лица; 3. е запознал и е получил съгласието на лицата, участници в материала, за публикуването му на уебсайта на ШЕФ И ГАСТРО и за използването му съгласно настоящите Общи условия; 4. материалът е създаден от потребителя в лично качество и не се предоставя за публикуване на сайтовете с рекламна или друга търговска цел.

Потребителят се съгласява, че с оглед естеството на материалите и начина на използването им, имената на авторите и носителите на сродни права върху материалите могат да не бъдат обозначавани при използването им от ШЕФ И ГАСТРО.

Потребителят се съгласява, че ШЕФ И ГАСТРО има право, но не и задължение да използва по какъвто и да е начин, по смисъла на настоящите Общи условия, материала, който потребителят изпраща.

С натискане на бутона „Изпращане”, потребителят декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите Общи условия и се съгласява да бъде юридически обвързан от тях.

Creative commons. Част от материалите на сайта/приложението могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.

Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на страницата на ШЕФ И ГАСТРО. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от ШЕФ И ГАСТРО.

 

  1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ШЕФ И ГАСТРО е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на уебсайта ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност. Политиката е неразделна част от Общите условия. Чрез регистрация в уебсайта, Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат обработвани, съгласно с нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук.

Целта на събирането на данните е: уведомяването на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на КУПУВАЧИТЕ относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ШЕФ И ГАСТРО може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на уебсайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.

Данните ви се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при регистрацията си или чрез промяна на настройките в профила си.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайтовете и приложенията, Декларацията за поверителност или Правилата за ползване на форумите.

 

  1. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт.

Собствените бисквитки са бисквитки, използвани от уебсайта, който посещавате. Само този уебсайт може да ги прочете. Освен това даден уебсайт може евентуално да използва външни услуги, за които се използват отделни бисквитки, наричани бисквитки на трети страни. Постоянните бисквитки се запазват на вашия компютър и не се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си, за разлика от сесийните бисквитки, които се изтриват, когато затворите браузъра.

Всеки път, когато посещавате уебсайта на ШЕФ И ГАСТРО, ще получавате покана да приемете или откажете бисквитките. Целта е уебсайтА да могат да запомнят вашите предпочитания (като например потребителско име, език и др.) за определен период от време. Така няма да ви се налага да ги въвеждате отново, когато разглеждате сайта по време на една и съща сесия.

Уебсайтът на ШЕФ И ГАСТРО използва предимно собствени бисквитки. За да можете да видите някои от нашите страници обаче, ще трябва да приемете бисквитки от външни организации.

На някои от нашите страници се показва съдържание от външни доставчици, като например YouTube, Facebook, Twitter и др. За да видите това съдържание, най-напред трябва да приемете техните правила и условия. Част от тях са техните политики за бисквитките, върху които нямаме контрол. Ако не разгледате въпросното съдържание, на вашето устройство няма да се инсталират бисквитки на трети страни.

Можете да изтриете всички бисквитки на вашето устройство, като изчистите историята на сърфирането във вашия браузър. Това ще премахне всички бисквитки от всички уебсайтове, които сте посетили. Имайте предвид обаче, че може също да изгубите съхранена информация (напр. данни за влизане в профили, предпочитания за сайтове и др.).

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

 

 

  1. ПРОМЕНИ

ШЕФ И ГАСТРО си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в уебсайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на Общите условия при използване на уебсайта. Всяко използване на уебсайта по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на ШЕФ И ГАСТРО и влизат в сила считано от 03.08.2020г.