Информация и комуникация

Какво означава комуникация?

Комуникация – това е пренос на информация чрез езика и други средства. По тази причина има: вербална и невербална комуникация.

Вербална комуникация

  • Тя използва човешката реч, естествения език, т.е. системата от фонетични знаци, която е базирана на два принципа: лексикален и синтактичен. Езикът (в психологията) е система от словесни знаци, които опосредстват умствената (преди всичко интелектуална) дейност. Езикът осигурява връзката при общуването, защото се разбира както от този, който подава информацията, кодирайки я в значенията на думи, избрани за тази цел, така и този, който я получава, като я декодира.
  • Има голям брой знакови системи (символи по математика, химия, картография и др.), но най-често се ползва човешкия език при общуване. Благодарение на комуникацията чрез езика, отражението на света в мозъка на всеки отделен човек постоянно се допълва с онова, което се отразява или е отразено в мозъка на другите хора – така се получава обмен на мисли и пренос на информация.
  • Речта е най-универсалното средство за комуникация и това трябва да бъде придружено от висока степен на общо разбиране на ситуацията от всички участници в комуникативния процес. Речта е вербална комуникация, т.е. процес на комуникация с помощта на език; затова често се разглежда като вид дейност. Средствата за вербална комуникация са думи с определени значения,  придобити в обществения опит. Думите могат да бъдат изговаряни на глас, написани или заменени при глухи хора със специални жестове, които действат като носители на значенията на думите. Диалогичната реч е вид реч, в която всички нейни участници са еднакво активни. Монологичната реч е твърдение, обединено от една сложна мисъл.
Нямате право да копирате това съдържание.