Маркетинг и връзки с обществеността

Маркетингът е философия на бизнеса и в същото време връзка между производството и потреблението.

Смисълът на маркетинговата концепция е в това, че ключът за постигане на фирмените цели се намира в идентифициране потребностите и желанията на целевите пазари/сегменти и в тяхното задоволяване по-ефективно и по-ефикацно от конкуренцията.

Ако функцията на търговският отдел е тази да убеди купувача да купи онова, което е вече произведено, то функцията на маркетинга е да проучва потребностите на клиентите и да достави на пазара онази стока или услуга, от която потребителят действително се нуждае.

Маркетингът като управленска функция еволюира непрекъснато от своето възникване нататък. Маркетингът “тръгва” от производствената концепция, която на практика е най-старата, докато достигна днес до динамичната маркетингова концепция. В основата на динамичната маркетингова концепция лежи теорията за суверинитета на потребителите. Тази теория намира израз дори в рекламните послания на компании, които твърдят, че са в бизнеса преди всичко, защото съществуват клиенти с търсене, което представлява интерес за тях. 

Пъблик рилейшънс не са както рекламата “чист” маркетингов елемент. Те имат отношение към всяка една организация независимо от вида й, но са елемент и на маркетинга, и на мениджмънта. Освен това всеки елемент на маркетинговия микс има пъблик рилейшънс измерения. Определянето на фирменото име и търговска марка, изборът на етикет и опаковка, цената, упътванията, взаимоотношенията “търговец-купувач”, “образоването” на пазара, продажбите, продажбите, рекламата, мърчандайзингът и следпродажбеното обслужване – всички те имат различни ПР-аспекти. Когато някои автори включват пъблик рилейшънс като част от маркетинга, вероятно имат предвид поддържане взаимоотношения с пресата, които са помощно средство за реализиране на маркетинговата стратегия. Това е един много опростенчески подход към пъблик рилейшънс и типична проява на маркетингово неразбиране на тяхната роля.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

Нямате право да копирате това съдържание.