Организация на процесите в ресторанта

Оперативната организация в един ресторант служи за разполагане на хора и съществуващата инфраструктура, по такъв начин, че всички задачи да се изпълняват оптимално и да се постигат желаните оперативни резултати. Целта на всяка икономически ориентирана компания е да реализира печалба. Tова се постигна чрез оптимално използване на служители, машини, материали и време. За постигането на тази цел трябва да са налице достатъчно организационни. Освен това трябва да се осигури плавен оперативен процес, който да има ясни оперативни цели и структури.

Нямате право да копирате това съдържание.