Какво е мениджмънт на ресторанта?

Това е сложен процес, изискващ солидни познания в няколко направления. В тази секция на CHEF & GASTRO, ние ще ви предоставим цялата информация, относно маркетинг, финанси, организация на работния процес, правни процеси и документи, модели на управление, мотивация и обучение на персонала.

Управление в ресторанта

Маркетинг – ако ще менажирате ресторант, то от първостепенна важност е да знаете как да го позиционирате. Необходимо е да намерите правилния начин за комуникация с доставчици и клиенти, да откриете точния канал за дистрибуция. Познаването и използването на всички инструменти на съвременния класически и дигитален маркетинг предопределят успеха на един ресторант.

Финанси – един от най-важните компоненти в управлението на ресторанта. Оптимизирането на разходите, правилните инвестиции и контрола над паричните потоци са от решаващо значение.

Човешки ресурси – това звено не е за подценяване. Намирането на правилния персонал е само малка част от цялото. Ръководенето, мотивирането и инвестирането са едни от най-големите предизвикателства за мениджърите.

Хранителни продукти – познаването на храната и техниките за нейната обработка, правилно съхранение и оптималното й количество в склада на ресторанта са също от особена важност. Стойността на продуктите е едно от най-големите финансови пера в ресторанта.

Работен процес и организация – колкото по-изчистени, ясни и оптимално организирани са процесите, толкова по-качествен продукт се предлага на клиента.

Вземането на правилни управленски решения винаги води до успех, а това е дълъг и труден процес, изискващ знания, опит и интуиция, но е част от мениджмънт на ресторанта.

Последно публикувани