Skip links

Политика за поверителност

Пътеводител в света на гастрономията

Политика за защита на личните данни

Защитата на Вашето лично пространство е важна за нас. В това съобщение за поверителността на личните данни се пояснява кои видове лични данни по какъв начин се събират, защо и съвместно с кого се използват те или за кого се публикуват. Моля, прочетете това съобщение.

 1. Кой е администраторът на данни?

Администратор на данни е физическо или юридическо лице (в това число ШЕФ И ГАСТРО), което контролира личните ви данни и отговаря за тяхното съхранение и използване на електронен или хартиен носител. Ние сме администраторът на данни съгласно действащия закон за защита на данните.

 1. Какви лични данни се събират?

Личните данни представляват информация, която се отнася до Вас и по която можете да бъдете идентифицирани. Ние ще събираме и обработваме различни видове лични данни, които се отнасят до Вас. Това обикновено са:

 • Пълно име
 • Адрес
 • Възраст или дата на раждане
 • Пол
 • Данни за контакт (имейл, телефон)
 • IP адреси при посещение на нашата интернет страница, ако бисквитките не са активирани
 • Кредитни/дебитни карти и банкови данни
 • Номер на поръчка (номер на транзакция)

 

С регистрация на уебсайта на ШЕФ И ГАСТРО, Вие изрично и доброволно се съгласявате Ваши лични данни да се обработват от нас.

 

 1. Как ще получаваме и обработваме личните ви данни?

Ние събираме и обработваме личните данни, които ни предоставяте и които получаваме от Вас за различни цели. Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила. В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни, за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено. В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности. Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.

 

 

 1. Кой ще има достъп до личните Ви данни?

За посочените по-горе цели важи и това, че ние можем да използваме Вашите лични данни съвместно със следните страни — или защото същите действат като лица, обработващи данни по наше указание, или за да можем да сключим, проверим или изпълним договора с Вас:

 • Транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и други обслужващи фирми за външни услуги (напр. поща, управление на документи, непогасени задължения, доставчици на ИТ услуги)
 • Пред компетентни органи
 • Технически съветници
 • Адвокати
 • Рекламодатели и рекламни мрежи, които ви изпращат маркетингови съобщения, ако това е позволено от закона и е в съответствие с предпочитанията ви за комуникация. В този случай не предоставяме личните ви данни без Ваше разрешение на независими от концерна трети страни за тяхно собствено ползване с маркетингови цели.

 

Моля, обърнете внимание, че предоставяме личните Ви данни в следните случаи: В случай на планирано или реално преструктуриране, обединение, продажба, съвместно предприятие, предоставяне в разпореждане, прехвърляне или друга пълна или частична продажба на предприятието или на активи (включително в случай на банкрут или сходни процедури).

 

 1. Къде се обработват Вашите лични данни?

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани както в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), така и извън него, от страните, посочени в раздел 4. При това тези страни винаги се подчиняват на ограниченията в договора във връзка с поверителността и сигурността на данните в съответствие с действащото право за защита на данните. По тази причина ние няма да разкриваме вашите лични данни на лица, които не са упълномощени да ги обработват.

В случаите, когато стандартът на ШЕФ И ГАСТРО за защита на личните данни не се прилага, като алтернатива ще вземем мерки, които гарантират, че предаването на личните Ви данни извън ЕИП се извършва при съответното ниво на защита, както се извършва това в рамките на ЕИП.

 

 1. Какви права имате във връзка с личните Ви данни?
 • Проверка: Имате право да разгледате какви Ваши лични данни се съхраняват. Тук влизат също произходът и целта на обработката на данни, данните за администраторите на данни, лицето, което обработва данните, както и страните, на които е възможно да се разкриват данните.
 • Отказ: Можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни във всеки един момент, ако преди това сте дали такова съгласие.
 • Коригиране: Можете да поискате актуализиране или коригиране на своите лични данни.
 • Заличаване: Можете да поискате заличаване на личните си данни от нашата база данни, ако те вече не са необходими за посочените по-горе цели (вж. раздел 3).
 • Ограничение: При определени обстоятелства можете да ограничите обработването на своите лични данни (Например когато сте оспорили точността на личните Ви данни и по-точно срока, в който имаме право да проверяваме точността на Вашите лични данни).
 • Жалби: Можете да подадете жалба при нас или при съответните органи за защита на данните.
 • Възражения: Ако това е разрешено от действащия закон или разпоредбите, имате право да възразите срещу обработката на Вашите лични данни от нас или да поискате от нас да прекратим обработката на тези данни (включително за целите на директния маркетинг). След като ни информирате за това искане, ние повече няма да обработваме личните Ви данни, при условие че това е разрешено от действащия закон и разпоредбите. Можете да упражните тези права, като се свържете с нас. За повече подробности, вж. раздел 8.

 

 1. Колко дълго съхраняваме личните ви данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни като цяло не по-дълго, отколкото е необходимо за изпълнението на нашия договор, или толкова дълго, колкото изисква съответното законодателство, при което данните Ви се съхраняват изключително за целите, за които са били събрани. В случай че имате въпроси за съответните критерии за сроковете на съхранение, можете да се обърнете към нас, както е описано в раздел 8.

 

 1. Как можете да осъществите контакт с нас? В случай че имате въпроси за обработката на личните Ви данни или желаете да използвате своите права, можете да се свържете с нас по телефона, с имейл или по пощата, както следва:

 

ШЕФ И ГАСТРО ООД

Защита на личните данни

Гр. София, Столична община – район „Витоша“, кв. Симеоново, ул, „Симеоновско шосе“ № 173, П.К. 1434

E-mail: [email protected]

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни