Skip links
Интернет маркетинг

Интернет маркетинг – същност и особености

Loading

Интернет маркетинг означава:

 • Представяне на продуктите и марките чрез уеб страници.
 • Рекламиране чрез портали и чужди уеб страници.
 • Офериране чрез уеб страници.
 • Набиране на оферти чрез уеб страници.
 • Продажба чрез уеб страници.

Интернет маркетинг според Strauss и R. Frost е “използването на електронни данни и приложения за планиране и изпълнение на концепцията, дистрибуцията, промоцията, ценообразуването на идеи, продукти и услуги в създаване на обмен, който да задоволява индивида и фирмените цели”. Chaffey смята, че “ Интернет маркетингът е приложение на интернет и съответните дигитални технологии в свързването с традиционните комуникации за постигане на маркетинговите цели”. Интернет маркетингът означава една нова форма на информационен мениджмънт. Традиционният маркетинг се базира на стратегии за разпространяване до голям брой потенциални потребители едновременно, чрез билбордове, печатни притурки, телевизия, радио и т.н. За разлика от традиционния маркетинг, информацията, която се разпространява чрез интернет, е многоаспектна. Задоволяване на специфичните нужди на всеки клиент, тъй като интернет маркетинг предоставя средства за изпращане на специфична информация, която отговаря на изискванията му.

Интернет маркетингът се различава от традиционния маркетинг в много важни аспекти:

 • Той е интерактивен процес.
 • Потребителят е активно ангажиран в динамични дейности.
 • Интернет маркетингът е част от виртуалната реалност.
 • Това е директен маркетинг.
 • Маркетинговото проучване е подпомагано от уеб-технологията.
 • Предлага нови форми на връзки с обществеността.
 • Рекламирането в интернет е различно от традиционното.

Blattberg смята, че интернет маркетингът е свързан със способността на организацията да се изградят интерактивни взаимоотношения с потребителите, както и между доставчиците на продукти и услуги и клиенти, свързани във веригата на стойността”.

Ролята на интернет маркетинга на макро равнище се свързва с:

 • усъвършенстването на маркетинговия инструментариум, намиращ израз в е-маркетингови модели в сферата на макро рекламата и PR кампаниите;
 • приложение на успешни е-бизнес практики, основаващи се на е-маркетингови концепции (продуктови, ценови, промоционални и дистрибуционни);

На равнище микросреда, интернет маркетингът оказва въздействие върху:

 • потребителските и конкурентните профили;
 • параметрите на доставчиците и посредниците;
 • взаимоотношенията на фирмата с финансовите и други институции;
 • продуктовите позиции на фирмата;
 • трансформациите в отношенията продукт–пазар, продукт–цена, продукт–комуникации, продукт–дистрибуция, продукт–обслужване.

Промяната в начина на търгуване и купуване, различните характеристики на участниците в електронните сделки, предполага и един по-различен начин на осъществяване на маркетинга. Интернет маркетингът е процес на създаване поддържане на взаимодействията с клиентите посредством on-line комуникации, с цел облекчаване на обмена на идеи, продукти и услуги, които удовлетворяват потребностите и на двата субекта на размяната – потребители и предложители.

Интернет маркетинг – предимства:

 • индивидуализирано отчитане и задоволяване на потребностите на клиентите, като е налице прецизно планиране на честота на излъчване (frequency) на конкретно послание до един реципиент;
 • времева и пространствена независимост и мобилност, съчетана с гъвкавост и динамика;
 • възможности за незабавна оценка и реакция на потребителите и конкурентите, тъй като е налице точна статистика във всеки един момент от кампанията до колко души е достигнало конкретното послание(или брой импресии)колко от тях са реагирали на него, като са реализирали клик на текстов линк или банер, съответно колко са извършили друго желано и заложено в носителя на уебсайта действие;
 • възможности за използване на виртуален дистрибуционен канал с почти глобално покритие и 24-часов достъп, както и за бърза актуализация на формата и съдържанието на маркетинговите послания и на реалните продуктови предложения.

Недостатъците при интернет маркетинг се свеждат до:

 • невъзможност за достигане до всички желани целеви групи, като основните потребители са по-високо образованите и финансово по-независими хора.
 • резервираност относно използването на интерактивна медия катоинтернет;
 • връзката до интернет изисква допълнителни разходи за потребителите;
 • ниското ниво на маркетингова култура в бизнеса;
 • ниската адаптивност и обучаемост, възрастовия ценз на висшите мениджъри в организациите.

5/5 (4)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

 1. Употребявано ресторантско оборудване - CHEF & GASTRO
  Permalink

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни