Skip links

Традиционни български храни и продукти от растителен произход

български производители

Отглеждането на растителни видове, в това число онези, които от диворастящи са култивирани през годините и адаптирани съобразно условията на средата, е не само основен отрасъл от аграрния сектор, но и част от националната продоволствена сигурност.
Растениевъдството предоставя разнообразни храни за хората, фураж за животните и суровини за отделни хранителни производства с промишлен характер. То осигурява редица отрасли на промишлеността с естествени растителни суровини и то предимно за хранително-вкусовата и леката промишленост. Особено голямо е социалното значение на растениевъдството, което произвежда: храни за прясна консумация – плодове, зеленчуци; суровини за производство на хранителни продукти от хранително-вкусовата промишленост и ХОРЕКА сектора.
Една от основните характеристики на растениевъдството е, че се отглеждат растения, които посредством сложни биологични процеси дават продукция с определени качествени характеристики – цвят, вкус, сочност, твърдост и други. Всички тези характеристики са в резултат на както от проведени селекции, така и са следствие от характеристики на природните условия и специфична човешка дейност. Стопанската дейност на хората е насочена за създаване на оптимални условия за развитие на растенията – оран на почвата, засяване, торене, поливане, плевене на посевите и прибиране на растителната продукция.
Почвата и нейното плодородие са основното природно условие и същевременно средство за производство. Под влияние на климата се поражда сезонността в производството. Вегетационният период при културите протича при положителни температури, продължително и по-силно слънчево греене и валежи, характерни за топлото полугодие. Отрасълът се отличава с дълъг период на производствен процес и забавен оборот на вложените средства за развитие.

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни