Skip links
Делово общуване

Делово общуване – същност

Loading

Делово общуване – защо е важно за всяка сфера?

Общуването само по себе си е сложен, многопластов процес на изграждане и развитие на контактите между хората. Те са породени от потребностите за съвместна дейност. По тази причина включва обмен на информация, изработване на единна стратегия за взаимодействие, възприемане и разбиране на другия човек.

В този смисъл може да разграничим три взаимосвързани аспекта:

  • комуникативен (като обмен на информация),
  • интерактивен (като взаимодействие),
  • перспективен (като възприемане).

Езикът като главно средство за човешкото общуване, смислова дейност и начин на изразяване на самосъзнанието на личността, си служи с определени знаци за съхраняване, преработване и предаване на информацията, което се извършва с помощта на думи (вербално общуване), но и чрез позата, жестовете и мимиките (невербалното  общуване).

Същност на деловото общуване.

В деловите отношения между фирми, учреждения, институции, както и между отделните участници в тях – хората, се  осъществяват  многообразни  връзки  и  контакти. Те  се  проявяват  чрез  различни форми  и начини  на общуване. Съвкупността от  взаимоотношенията  и  поведението  на  участниците  в  деловия  живот  най-общо  може  да  се  нарече  делово общуване.

Деловото общуване е неотделима част от ежедневието на всяка организация. Уменията за общуване с деловите партньори, разбирането на психологията на човека и на интересите на другите организации, се считат за един от определящите фактори в процеса на водене на преговори. Ефективността на всички форми на деловото общуване определя до голяма степен успеха на фирмите и организациите, както и личния успех на служителите.

В една социална среда общуването се налага като необходимост за  осъществяване  на  контакт,  взаимодействие, което  има  обратна  връзка.

Делово общуване – цели.

В основата на деловото общуване са заложени конкретни цели, които  събеседниците си поставят и постигат. Като признак за добра ефективност е  придържането към добрия тон и положителна нагласа към разговора.

В комуникационния процес човек използва три елемента на личностния фронт, а именно символният смисъл на външния вид, символиката на жестовете и знаковата  въоръженост на човека. По конкретно във външния вид се визира облеклото, което представлява едно ефективно средство в  комуникацията. Облечен по определен  начин, човек в същност  изпраща  послания  за  своя статус  към останалите хора. По облеклото може да се познае и професията на човека. Важен момент в деловото общуване е извън комуникативното /невербалното/ поведение  на  личността.

Деловото общуване е една от най-важните страни на бизнес отношенията. Изкуството да се общува е гаранция за успех на всяка човешка дейност, но особено важно значение има то в деловата сфера. За да се справим успешно с писането на документи трябва: да притежаваме добра общообразователна и езикова подготовка, да познаваме установените държавни стандарти в кореспонденцията, да познаваме добре необходимата терминология в областта, в която работим, да владеем речевия етикет, да спазваме етичните норми на деловата култура.

 

Все още няма оценки.

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни