Skip links
Качество на стоките

Качество на стоките

Loading

Качество на стоките – какво означава това?

Известни са 130 определения за същността и категорията качество. От определенията в стандартите ISО и БДС се вижда, че качеството на стоките се обуславя от характеристиките на с-вата им. Непрекъснатото увеличаване на изискванията на потребителите към качеството на стоките налага необходимостта от изграждане на производство на стоки с качество отговарящо на тези изисквания.

Качествени показатели и норми.

Определянето на качеството на стоките включва и три дейности:

 • подбор на качествени показатели и методи за измерване на параметрите им;
 • измерване на действителните параметри на показателите;
 • оценяване на получените резултати.

Качествените показатели на хранителните стоки се класифицират по различни принципи.

В структурно отношение биват:

 • прости,
 • сложни,
 • комплексни.

Качествените показатели се обединяват в следните групи:

 • Органoлептични – като външен вид, форма, цвят, вкус, мирис се измерват с помощта на осезателните органи на човек.
 • Физични – механичен състав, температура, електропроводимост, изсипваемост, , рефракция и се измерват с помощта на специални физични методи. Химични – изразяват концентрацията на най-важните в-ва, от които зависят ценностите и безвредността им.
 • Микробиологични – общо бактериално съдържание в единица продукт, колититър съдържание на салмонели. Стойности те им дават представа за степента на осемененост на стоките с микробни зародиши.
 • Хигиенни – намира се съдържанието на тежки метали, нитрати, нитрити, перокиси, изкуствени оцветители, радиоактивни в-ва.

Методи за оценяване качеството на стоките.

 • Органолептичният метод се прилага за оценка на органолептичните, естетическите и ергономични с-ва на стоките.
 • Физичните, химичните и микробиологичните се прилагат за определяне параметрите на качествени показатели, които не могат да се измерят с помощта на органолептичния метод.
 • Експертния метод се прилага при утвърждаване номенклатурата, коефициента на значимост и оценяване параметрите на качествените показатели и за отнасяне на дадена партида към определена качествена категория.
 • Социологическият метод се състои в събиране, манипулиране, на мнения и становища на действителни или бъдещи потребители на продукция.
 • Статистическите методи се прилагат за обобщаване на множество дабнни за разкриване на определени зависимости между определени фактори.
 • При смесения метод за качество се съпоставят едноименни прости и сложни показатели

 

 

5/5 (2)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни