Skip links
Трудов договор

Примерен договор за изработка

Loading

Предлагаме ви примерен договор за изработка, който може да използвате при организиране на мероприятия, кетъринг събития, договаряне на поръчки с външни фирми и др.

В този договор за изработка детайлно са включени всички клаузи – така двете страни имат сигурност и защита.

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА

Днес, . . . . . . . . . . . . . . . г. , в гр./с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , между:

 

 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК (БУЛСТАТ) . . . . . . , представляван от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

от една страна, и

 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК (БУЛСТАТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , представляван от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши следното: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , и да го предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Изработката следва да бъде извършена съгласно предварителната оферта, която се прилага към този договор.

(3) Изработката следва да бъде извършена с материали и средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме изработеното и да заплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер и при условия, които са уговорени в настоящия договор.

II. СРОК НА ИЗРАБОТКАТА

Чл. 2. Изработеното следва да бъде завършено и предадено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за изработеното по този договор се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на . . . . . . . . . . лева.

(2) Възнаграждението по предходната алинея включва цената на материалите и на изразходваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ средства.

(3) Възнаграждението съгласно ал. 1 е окончателно и не се променя, включително и при промяна на цените на материалите и на работната ръка.

Чл. 4. (1) Възнаграждението по предходния член се заплаща, както следва: . . . . . . . . . . . . % – авансово в . . . . . . -дневен срок от сключването на този договор. А останалата част – в . . . . . . . . . .-дневен срок след приемане на изработеното.

(2) Възнаграждението се заплаща по банков път по сметка: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

 1. със свои сили и средства и на свой риск да изработи уговореното съгласно чл. 1;
 2. да осигури качествено работата, като крайният продукт трябва да отговаря напълно на изискванията, посочени в офертата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ;
 3. да се ползват единствено качествени за целта материали в процеса на работа;
 4. да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в хода на работата има промени, които правят извършването на поръчката невъзможно или пък ще се стигне до нарушаване на качеството на бъдещия продукт;
 5. да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако изпадне в невъзможност да изпълни възложената поръчка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на работата по всяко едно време.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършване на работа, освен ако тези указания излизат извън предмета на този договор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата на своите работници и служители, както и наетите подизпълнители.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде изработеното в срока по чл. 2.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приключване на работата, да прегледа и приеме изработеното.

Чл. 7. Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

 1. Да иска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да получи изработеното;
 2. Да получи уговореното в чл. 3 възнаграждение;
 3. Да поиска изменение на поръчката, ако изпълнението по нея е невъзможно или ще доведе до недостатъци или лошо качество в края

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ необходимото съдействие за извършване на възложената работа.

(2) Съдействието съгласно предходната алинея включва също: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на договора, като не и не пречи на работата.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали настоящия договор, като писмено уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако има отклонения в качеството, ако бавизавършването на поръчкатас повече от . . . . . . . . . дни,

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме изработеното, единствено, ако съответства  на параметрите, определени в офертата.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да извърши огледа и да приеме изработеното в срок от . . . . . . . . . . . . дни, след като получи уведомлението съгласно чл. 6, ал. 2.

(3) Огледът и приемането на изработеното се провеждат в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) Оформя се Приемо-предавателен протокол за приемането на изработеното, той се  подписва от двете страни.

(5) Ако в указания срок по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се яви да прегледа и приеме изработеното, то се счита прието без възражения.

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при приемане на изработеното е нужно да направи всички възражения при неправилно изпълнение.

(2) Възраженията за недостатъци, които не могат да се открият при обикновения преглед или се проявят по-късно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да направи веднага след откриването им, освен ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е знаел за недостатъците.

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не направи възражения съгласно предходните алинеи, изработеното се счита прието.

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при отклонения в изработеното или лошо качество, следното:

 • поправяне на изработеното в даден от него подходящ срок без заплащане;
 • заплащане на разходите, необходими за поправката;
 • съответно намаление на възнаграждението.

(2) Ако отклонението или недостатъците на крайния са толкова съществени, че изработеното е, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ИЗРАБОТКА

Чл. 13. (1) Настоящият договор за изработка се прекратява:

 • с приемането на изработеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 • по взаимно писмено съгласие между двете страни;
 • при обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

(2) В случай, че обективната невъзможност за изпълнение е налице, след като част от възложената работа е била изпълнена и тя може да бъде полезна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Изпълнителят има право да получи съответна част от възнаграждението.

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора при условията на чл. 9, ал. 2 и на чл. 12, ал. 2.

(2) След като е започнало изпълнението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако съществува основателни причини за това.

(3) В случая по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи и извършената до момента работа, както и печалбата, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ би получил от изпълнението на работата.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако при условията и след уведомяването съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в разумен срок не извърши нужните промени в Заданието.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 16. (1) При пълно неизпълнение на възложената работа, съответно при разваляне на договора, съгласно чл. 12, ал. 2 или чл. 9, ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на . . . .  % от размера на възнаграждението съгласно чл. 3, ал. 1.

(2) При забава за предаване на изработеното в срока по чл. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на . . . . % от възнаграждението съгласно чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от . . . % общо.

Чл. 17. (1) При забава за заплащане на възнаграждението в сроковете по чл. 4 Възложителят дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на . . .  % от неплатената сума за всеки просрочен ден, но не повече от . . . . % общо.

(2) При забава за приемане на изработеното съгласно чл. 10, ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на . . . % от възнаграждението съгласно чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от . . .  % общо.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма. Писмената форма се счита спазена при съобщения по телефакс.

(2) Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени споразумения между страните.

(3) За целите на този договор адресите и телефоните на страните по договора са:

 • на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси и телефони, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл. 19. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 20. Страните в този договор се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, относно сключването или изпълнението на договора.

Чл. 21. Всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред Арбитражен съд  в гр……………….

Този договор се състои от . . . страници, като включва още Приложение № 1 – Оферта от . . . .  страници. Договорът и приложението към него се съставиха и подписаха в по два еднакви оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

5/5 (2)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни