Skip links
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Loading

Управление на човешките ресурси – защо е изключително важно в заведенията за хранене?

Какво са всъщност човешките ресурси?

Управлението на всяка организация по своята най-дълбока същност представлява управлението на хора, свързани с нея. Утвърждава се тезата за ключовата роля на човешките ресурси за ефективността на организацията.

Според М. Армстронг: „ Първо, човешките ресурси са  най- важните активи, които притежава една организация и тяхното ефективно управление е ключът към нейния успех. Второ, този успех е възможно да се постигне само ако процедурите относно човешките ресурси са свързани тясно и допринасят най- много за постигане на корпоративните цели и стратегическо планове. Трето, корпоративната култура и ценности, климатът в организацията и управленското поведение оказват голямо влияние за постигане на съвършенството.” Накрая, управлението на човешките ресурси предполага интеграция: да се накарат всички членове на организацията да участват и „ да работят със съзнанието за обща цел.”

Вижте още: Мотивация на персонала

Основни принципи.

Стратегическото управление на човешките ресурси в организацията се определя от основните принципи, залегнали в политиката по отношение на човешките ресурси и формулирани от висшето ръководство. В обобщен вид, тези принципи са:

 • Човешките ресурси са най- важните активи, които притежава една организация;
 • Постигане на интеграция на целите на организацията;
 • Предоставяне на еднакви възможности на всички служители при тяхното подбиране, назначаване, оценяване, заплащане и професионално развитие;
 • Уважение към служителите;
 • Отчитане на реални икономически и социални потребности на служителите;
 • Осигуряване на безопасни условия на труд;
 • Привличане на служители в управлението на организацията;
 • Изграждане и поддържане на комуникационна система;
 • Спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба в областта на трудовите и осигурителните отношения;
 • Спазване на договореностите;
 • Последователно следване линията на демократизиране на управлението на хората в трудовия процес.

Стратегиите се разработват на основа на:

 • Анализ на факторите от околната среда;
 • Принципи на кадровата политика;
 • Базова стратегия на организацията;
 • Организационна култура;
 • Стила на ръководство.

В практиката св заведенията за хранене се прилагат множество стратегии. Техният спектър започва от традиционните методи за ръководство на персонала и се стига до използването на модерно стратегическо управление. по принцип, счита се, че стратегическото управление се реализира от висшето ръководство на организацията, докато оперативното управление се реализира от линейните ръководители в организацията.

5/5 (3)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни