Skip links

Законови рамки: полезни документи в България

Loading

Законови рамки: полезни документи за всеки собственик на заведение за обществено хранене и търговски обекти за хранене

Наредби:

НАРЕДБА № 1 ОТ 26.01.2016 г. (доп. бр.51,ДВ,19.06.2019г.) ЗА ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ

Прочети тук. 

НАРЕДБА № 6 ОТ 10 АВГУСТ 2011 г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ (бр.87,ДВ, 5.11.2019г.)

Прочети тук.

НАРЕДБА № 8 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2018 г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИТЕ СТОЛОВЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА И НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И КЪМ ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (бр.104, ДВ, 14.12.2018г.)

Прочети тук.

НАРЕДБА № 22 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2003 г. (бр.93, ДВ, 23.10.2003г.) ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ХРАНИ

Прочети тук.

НАРЕДБА № 25 ОТ 6 ЮНИ 2007 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ (бр.48, ДВ, 15.06.2007г.)

Прочети тук.

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАРТ 2002 г. (бр.38, ДВ, 12.04.2002г.) ЗА ВИДОВЕТЕ ХРАНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБРАБОТВАТ С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБРАБОТВАНЕТО ИМ

Прочети тук 

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ ОТ 29.07.2001г. (изм. бр.102,ДВ, 12.12.2014г.)

Прочети тук.

Закони:

ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ (изм. бр.52,ДВ, 09.06.2020г.)

Прочети тук.

ЗАKОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (изм. бр.58, ДВ, 18.07.2017г.)

Прочети тук.

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (изм. бр.25,ДВ, 20.03.2020г.)

Прочети тук.

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (изм. бр.97, ДВ, 05.12.2017г.)

Прочети тук

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (изм. бр.23,ДВ, 14.03.2020г.)

Прочети тук.

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (изм. бр.81,ДВ, 15.10.2019г.)

Прочети тук. 

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА (бр.51,ДВ,     05.06.2020г.)

 Прочети тук 

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (изм. бр.83,ДВ, 22.10.2019г.)

Прочети тук.

Законови рамки: Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №852/29.04.2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно хигиената на храните

Прочети тук

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1169/25.10.2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставянето на информация за храните на потребителите

Прочети тук

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №2017/2625 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2017 относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодарелството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита

Прочети тук

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №178/28.01.2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните

Прочети тук

изменен с

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №2019/1381 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юни 2019 относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) №1829/2003, (ЕО) №1831/2003, (ЕО) №2065/2003, (ЕО) №1935/2004, (ЕО) №1331/2008, (ЕО) №1107/2009, (ЕС) №2015/2283 и Директива 2001/18// ЕО

Прочети тук

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1332/16.12.2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно ензимите в храните

Прочети тук

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1333/16.12.2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно добавките в храните

Прочети тук

Към изброените законови рамки  трябва да добавим и основния документ Кодекс на труда, който регламентира трудово-правните отношения в България.

Прочети тук

5/5 (1)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни