Skip links

Калкулиране стойността на ястията и напитките

Loading

Калкулиране стойността на ястията и напитките в ресторантьорския бизнес

Разходите за храна и напитки (F&B) са основата за ресторантьорите, за да осигурят както доброто качество на предлагания, така и икономическия успех. Има конкретни основни принципи, които трябва да се спазват при калкулиране стойността на ястията и напитките :

  • Покупните цени включват не само покупната цена  на продукта, но и разходите  за доставка.
  • Не трябва да се пропускат допълнителните разходи. При готвене или смесване често има допълнителни съставки, които не трябва да се пренебрегват при изчислението.
  • Управлението на фирите –  без него сметките не излизат. Времето на съхранение, предварителната обработка, развалянето, счупването или фири по време на кулинарния процес,  влияят върху разходите – следователно  е необходимо те също да бъдат планирани.

ВАЖНО: Формулата за изчисление на F&B включва разграничение между преки и непреки разходи

  • Променливи разходи: Това са разходи, които са пряко свързани с  продажбата на ястие или напитка. Те включват съставките на ястие или спиртни напитки в коктейл. Те са променливи и се променят в зависимост от  количеството продадени единици.
  • Постоянни разходи : Тези разходи възникват независимо от броя на продадените единици. Те включват наеми, заплати или разходи за енергия. Въпреки че не могат да бъдат пряко свързани с продажбата на конкретно ястие или напитка, все пак, същите, трябва да бъдат взети предвид при цялостното изчисление, за да се определи реалистична продажна цена.

Термини при калкулиране стойността на ястията и напитките

Отпадъци/Фири – обелване, почистване, негодно за допълнителна употреба. Загубата на тегло е при съхранението и при кулинарна обработка.

Използваеми изрезки – използваеми обелки, изрезки, кости, остатъци

Приход от продажбата (реализиран оборот), (винаги без ДДС) – сумата от стойността на продадените артикули по видове (например десерти) за определен период . При калкулирането базовият оборот е винаги 100%

Базисна продажна цена или нето приходи – (винаги без ДДС) – базисната продажна цена се определя като стойността на стоките в дадено ястие се умножи със специфичния фактор за даденото ястие. При калкулирането базисната продажна цена винаги е 100%

Режийни (оперативни) разходи – Всички други разходи (разходи за персонал, други оперативни разходи, финансови разходи, които са свързани с предоставянето на оперативни услуги.

Брутен приход – В кухненския сектор брутен приход също се нарича възвръщаемост на кухнята. Терминът принос на приходите се отнася до разликата между постигнатите продажни цени и себестойността на стоките.

–        Бруто приход 1 = Приходи от продажби – себестойността на стоките.

–     Бруто приход 2 = Приход от продажба  –  себестойността на стоките и  разходи за служители (Prime-Cost)

Бруто тегло – доставеното теглото/ обем на стоките

Крайна продажна цена – Това е цената, която клиентът плаща за консумираните стоки и услуги. – При изчисляване на цената, крайната продажна цена винаги включва ДДС.

Покупна цена – Цената, която трябва да се плати за стоките.

Фактор (коефициент на стоките) – Терминът фактор (% надценка) често се използва като общ термин. Факторът служи като множител при грубото изчисляване на основните продажни цени. Това включва всички оперативни разходи, включително делът от печалбата.

 

5/5 (3)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни