Skip links
Трудов договор

Защита срещу незаконно уволнение

Loading

Каква е защитата при незаконно уволнение според КТ?

Когато работникът/ служителят смята, че е жертва на незаконно уволнение, има право в двумесечен срок, да оспори законността на уволнението пред работодателя или пред съда.

Защитата срещу незаконно уволнение включва възможността той да предяви четири иска:

 • признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;
 • възстановяване на предишната работа;
 • обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението;
 • поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.

Иск за признаване на уволнението за незаконно и отмяна

 • За да е налице интерес от предявяване на този иск, следва трудовият договор на работника/служителя да е прекратен. Искът се предявява в двумесечен срок от прекратяване на трудовото правоотношение. При оспорване на дисциплинарно уволнение срокът започва да тече от деня на получаване на заповедта за уволнение.
 • Исковата молба се подава пред районния съд по постоянен адрес или седалище на работодателя или по мястото, където работника/служителя обичайно полага своя труд. В исковата молба работникът/служителят трябва да посочи всички факти, които опорочават, отлагат или погасяват право на работодателя да прекрати трудовия му договор. Съдът не може да основе решението си на факти, които не са посочени в исковата молба. Тежестта на доказване е на работодателя. Той трябва да установи, че е упражнил законно право да прекрати едностранно трудовото правоотношение и че доводите на работника/служителя са неоснователни.
 • До предявяването на иск за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна от работника/служителя пред съда,  работодателят може и по свой почин да отмени заповедта за уволнение. С отмяната на уволнението работодателят признава същото за незаконно и възстановява работника на работа. Следователно, ако е сторил това преди сезиране на съда, липсва правен интерес за работника от търсене на съдебна защита.
 • В случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварителното съгласие на инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.
 • Искът се разглежда от районния съд в тримесечен срок от постъпването на исковата молба. При уважаване на иска съдът признава уволнението за незаконно и го отменя. Уважаването на този иск е условие за разгледане на следващите два иска.

Иск за възстановяване на предишната работа при незаконно уволнение.

 • Този иск обикновено се предявява заедно с иска за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна. Това е така, защото за да бъде възстановен работникът/служителят на заеманата длъжност, трябва преди това уволнението да е прието за незаконно. Възможно е искът за възстановяване на предишната работа да бъде предявен и в самостоятелно производство. Но преди да има решение по него, следва да има решение по иска за незаконност на уволнението. Този иск също се предявява в двумесечен срок от уволнението.
 • При отмяна на незаконно уволнение и възстановяване на работника/ служителя на заеманата преди уволнението длъжност не възниква ново трудово правоотношение. То се възстановява прекъснатото такова с незаконно уволнение. Трудовият договор продължава действието си така, сякаш изобщо не е бил прекратяван. Работникът/ служителят може да заеме длъжността си преди незаконното уволнение, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини.
 • Когато е възстановен на работа с влязъл в сила съдебен акт е достатъчно  работникът/ служителят да изяви еднократно своята готовност да постъпи при работодателя на заеманата длъжност. Ако след явяването на работника/ служителя в предприятието, за да заеме работата, на която е възстановен, не бъде допуснат да я изпълнява, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника/служителя в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действителното му допускане на работа.
 • Работникът/служителят сам решава дали да упражни правото си да се върне на работа при работодателя по силата на решението или не. Ако той не се яви в двуседмичния срок да заеме длъжността си, работодателят прекратява трудовият му договор без предизвестие.

Иск за присъждане на обезщетение за времето, през което работника е останал без работа поради незаконно уволнение.

 • И този иск обикновено се предявява заедно с иска за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, защото за да бъде уважен, трябва уволнението да е признато за незаконно. Възможно е искът за присъждане на обезщетение за времето, през което работникът/ служителят е останал без работа поради незаконно уволнение да бъде предявен и в самостоятелно производство. Но преди това следва да има решение по иска за незаконност на уволнението. Искът се предявява в тригодишен срок от признаване на уволнението за незаконно.
 • При незаконно уволнение работникът/служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Когато през времето до признаване на уволнението за незаконно, работникът/ служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите. Това право има и работникът/ служителят, който незаконно е бил преместен на друга по-нископлатена работа.
 • В производството по този иск в тежест на работника/ служителя е да докаже твърдението си, че в резултат на незаконно уволнение е претърпял имуществени вреди (пропуснати ползи). Те се изразяват в пропуск да получава трудово възнаграждение по трудов договор за период от 6 месеца след незаконното уволнение.

Иск за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка.

Този иск е самостоятелен. Той се предявява, когато работникът/ служителят смята, че отразеното основание за прекратяване на трудовия договор в трудовата книжка е неправилно или неточно. Става въпрос за грешка в отразяването в трудовата книжка. Ако работникът/ служителят счита, че уволнението му е на грешно основание, той трябва да предяви иск за признаване на уволнението за незаконно, а не иск за поправяне на основанието.

Вписването в трудовата книжка се извършва от работодателя, с когото е било прекратено трудовото правоотношение. А при отказ – от инспекцията по труда.

 

Всички публикации са обект на авторско право и могат да бъдат публикувани от други сайтове и медии само с писменото съгласие на Chef & Gastro.

 

 

Все още няма оценки.

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

 1. Комуникация: същност, видове и роля - Chef and Gastro
  Permalink

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни