Skip links
Ресторантьорски бизнес

Ресторантьорски бизнес: същност и особености

Loading

Ресторантьорски бизнес: каква е неговата същност и на какво е важно да се обърне внимание?

Преди да разгледаме същността на ресторантьорския бизнес, нека разгледаме един специфичен термин . Гостоприемството е едно от основните характеристики на човешката цивилизация. В наше време се осигурява от следните типове икономически дейности – хотелиерство и ресторантьорство. Терминът „гостоприемство” е въведен в научното обращение от експертите на Конфедерация на националните асоциации на хотелиерството и ресторантьорството в Европейска икономическа общност (HOTREС), създадена през 1982 г. От научна гледна точка гостоприемството е система от събития и процедурата за неговото изпълнение с цел задоволяване на икономически и културни нужди на туристите като гости като включва предприятия, предоставящи набор от услуги.

Гостоприемството е набор от услуги за определени потребители. С право може да се определи като ключово за създаването на положителен имидж на една организация. В случая е важно да се ​​създаде положителен имидж в хотелиерството и ресторантьорството с подходящи ресурси, комфортна среда,  правилна стратегия и концепции. Гостоприемната среда се определя до голяма степен от:

  • външни фактори (икономически, политически, културни и социални) и
  • специални фактори (хотелиерски и ресторантьорски ресурси,  професии).

Взаимодействието на тези фактори е много специфичен и важен процес.

Ресторантьорски бизнес – специфика на неговата дейност.

Въз основа на обобщаването на чуждестранния опит основните характеристики на хотелиерството и ресторантьорството са различни форми на дейност в тази област, свързани с приемането и обслужването на гостите. Този процес в широк социално-икономически смисъл е компонент на туризма. Ресторантьорството е модерен бизнес, който бързо се развива и приема различни форми. Обществено хранене е един вид предприемаческа дейност, насочена към производство на продукти, продажба и организация на потреблението им. Това е икономическа дейност на бизнес субекти, които предоставят услуги за задоволяване на хранителните нужди на потребителите със или без развлекателни дейности. Заведението за хранене е организационно и структурно звено в областта на ресторантьорството. То  произвежда, подготвя, продава и организира потребление на продукти собствено производство и закупени стоки. В същото време предоставя услуги за свободното време на потребителите.

Ресторантьорският бизнес е институция (съвкупността институции). Става дума за независим стопански субект, който е с правата на юридическо лице и осъществява дейност за реализиране на печалба. По тази причина се характеризира с общи черти, базирани на човешките нужди за консумация на храна и напитки.

Един от определящите принципи на ресторанта, както и цялата бизнес сфера в тази насока, е  да има високи резултати с най-ниски разходи за материали и труд

4/5 (5)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни